พัฒนา

๑๒  ก.พ.  2563  เวลา ๑๕.๐๐ น.  

พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.ฯ  เรียก ข้าราชการตำรวจในปกครอง พัฒนาป้อมยามสายตรวจตำบลเขาพระบาท ม.6 ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ 


ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork